Skip to main content

Een periode van werkzaamheden zal plaatsvinden tussen 28 august en 21 december 2023. Het waterpark zal gedurende deze periode gesloten zijn.

Menu
Tickets Aqualibi
Park reglement

Park reglement

Reglement voor de bezoekers van Walibi & Aqualibi

Voor het plezier en de veiligheid van elke bezoeker is de naleving van de bezoeksvoorwaarden die in dit reglement van interne orde zijn vastgelegd, een absolute vereiste.

De onderstaande bepalingen zijn bedoeld om elke bezoeker een aangename en leuke dag te bezorgen.

De aankoop van een toegangsbewijs impliceert de aanvaarding van dit reglement en de algemene verkoopsvoorwaarden die u kunt raadplegen op de websites www.walibi.be en www.aqualibi.be. 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepassingsgebied

Het betreden van het park, dat zich op een privéterrein bevindt, zowel in groepsverband als individueel, impliceert, noodzakelijkerwijs en zonder voorbehoud, de aanvaarding van alle bepalingen van dit reglement van interne orde.

De bezoeksregels zijn gebaseerd op hoffelijkheid, veiligheid, hygiëne, respect voor anderen en het milieu.

In geval van niet-naleving van een of meer van deze voorschriften behoudt de directie zich het recht voor om elke overtreder onmiddellijk en zonder schadevergoeding uit het park te verwijderen.

De directie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van schade, van welke aard dan ook, aan goederen of personen als gevolg van de niet-naleving van dit reglement.

De tenuitvoerlegging van dit reglement wordt gewaarborgd door het personeel dat bevoegd is om de bepalingen ervan te doen naleven door bezoekers instructies te geven. In geval van niet-naleving ervan en in het bijzonder wanneer de geconstateerde inbreuken de veiligheid van goederen en/of personen in gevaar brengen, weegt het personeel van het park de mogelijkheid af om de overtreder(s) eruit te zetten.

In voorkomend geval behoudt de directie van het park zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke overtreder.

 

Artikel 2: Parking

Voetgangers krijgen altijd voorrang.

De snelheid op de toegangswegen naar het park en op de  parking is beperkt tot 20 km/u.

De verkeersregels zijn van toepassing op de hele Walibi-Aqualibi-parking en de toegangswegen. 

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de instructies van de parkingexploitanten die bevoegd zijn voor de verkeerswegen van het park.

De parking is betalend. Tickets kunnen worden gekocht in de winkel of aan de kassa's.
Voertuigen geparkeerd op de parking vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Walibi, aangezien de geïnde vergoeding een parkeervergoeding is en geen bewakingsvergoeding.

De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal of schade aan voertuigen die niet haar schuld is.

De bezoeker wordt sterk aangeraden om zijn voertuig op slot te doen, de ruiten omhoog te laten en geen kostbare voorwerpen achter te laten in het voertuig.

Het is niet toegestaan:

 • Voertuigen, ongeacht de aard ervan, op de parking te laten staan na 22 uur (behalve in het kader van 'nocturnes' of een speciaal evenement);
 • Te kamperen of een barbecue te organiseren op de parking;
 • Dieren in een voertuig achter te laten. In geval van een dergelijke overtreding zal het park de bevoegde diensten oproepen om het dier/de dieren te bevrijden op kosten van de eigenaar;
 • Te parkeren buiten de hiertoe voorziene plaatsen (op rijwegen, voor noodwegen, in groene ruimten...). Elke schending van deze regels kan leiden tot de verwijdering van het voertuig op kosten van de eigenaar.

 

Artikel 3: Toegang tot het park

De toegang tot het park is als volgt toegestaan:

 • De toegang tot het park is toegestaan op vertoon van een geldig toegangsbewijs  dat via officiële verkoopkanalen is verkregen. Het toegangsbewijs moet tijdens de volledige duur van het bezoek kunnen worden voorgelegd. Dit laatste kan worden onderworpen aan willekeurige en spontane controles door de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het park.

Voor abonnees kan een identiteitsbewijs worden gevraagd om de identiteit van de houder te verifiëren.

 • Tickets of abonnementen worden niet teruggenomen, ingeruild of terugbetaald en mogen niet worden doorverkocht.
 • Tickets die het voorwerp uitmaken van een poging tot wederverkoop worden definitief in beslag genomen, evenals alle toegangsbewijzen in het bezit van de wederverkoper.
 • Bij verlies of diefstal van een abonnement kan een duplicaat van het abonnement worden verkregen tegen betaling van de administratieve kosten die € 10,00 bedragen.
 • Toegang is toegestaan tijdens de openingstijden en periodes van het park.
 • Het park mag ten laatste één uur voor de sluiting worden betreden.
 • Betreden gebeurt via de hoofdingang, duidelijk aangegeven.
 • Iedereen die het park betreedt via een ongeoorloofde toegang kan worden aangeklaagd bij de bevoegde autoriteiten. 
 • Het personeel van het park heeft het recht om de toegang tot het park te weigeren en om preventieve maatregelen te nemen om dit reglement te doen naleven. De bezoeker zal de hem gegeven veiligheidsinstructies opvolgen, in het bijzonder aan de ingang van het Park met het oog op de veiligheid (metaaldetector, tassenonderzoek...). Wanneer dit reglement niet wordt nageleefd, kan het personeel van het park elke overtreder bevelen het Park te verlaten.
 •  Het binnensmokkelen van wapens van welke aard dan ook is verboden, zelfs als ze nep of onschadelijk zijn. Radio's en andere geluidsapparaten zijn verboden in het park.
  Hetzelfde geldt voor gevaarlijke en/of illegale voorwerpen of producten en alcoholische dranken.
 • Elke tas, doos, koffer of andere houder groter dan de volgende afmetingen L 55 cm x B 40 cm x D 20 cm wordt niet geaccepteerd in het park.
 • Er wordt geen bewaring georganiseerd voor voorwerpen waarvan de toegang tot het park niet is toegestaan.
 • Bezoekers aan wie de toegang tot het park is geweigerd, kunnen in geen geval claimen het park op een later tijdstip opnieuw te mogen betreden. Hetzelfde geldt in geval van uitzetting.
 • De directie van het park behoudt zich het recht voor om een abonnement definitief te annuleren indien een geldige reden dit rechtvaardigt (fraude of poging tot fraude, ongepast gedrag, niet-naleving van dit reglement...) zonder de mogelijkheid van terugbetaling van dit laatste.
 • Elke persoon die in het park eender welke overtreding begaan heeft, is verplicht te wachten op de komst van de bevoegde instanties om de nodige vaststellingen te doen en zal moeten bijdragen in de kosten die verbonden zijn aan de veroorzaakte ordeverstoring. Dit reglement doet op generlei wijze afbreuk aan de rechten van benadeelde partijen en aan procedures die zij noodzakelijk achten om in te leiden.
 • Indien het park volzet is, heeft de directie het recht de toegang te weigeren aan alle nieuwe bezoekers die op die dag bij de ingang toekomen, zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd is.
 • Bezoekers die het park op dezelfde dag opnieuw willen betreden, dienen een geldigheidswaarmerk (stempel, armband, enz.) aan te vragen waarmee ze dit kunnen doen.
 • De directie behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegangsprijzen, de openings- en sluitingsuren van het park, de attracties, de voorstellingen, de winkels en restaurants en hun toegangsvoorwaarden te wijzigen, in functie van de operationele behoeften.
 • De directie van het park zal alle regels aannemen die ze nodig acht voor de gezondheid en veiligheid van de mensen en de vrijwaring van de eigendommen en bezoekers van het park.

 

Artikel 4: Verkeer in het park

In het park worden de bezoekers gevraagd om op de openbare paden te lopen.

Verplaatsingen gebeuren te voet (behalve voor kinderwagens en rolstoelen).

Geen enkel vervoersmiddel is toegestaan in het park (fiets, rolschaatsen, skateboard, hoverboard, scooter, enz.).

Gebieden die worden afgebakend door een hek, barrière, ketting, touw, deur of andere bescherming, met inbegrip van bewegwijzering met het opschrift "verboden" of "privé", zijn strikt verboden voor het publiek.

Wanneer een attractie gesloten is, is het verboden de perimeter ervan te betreden.

 

Hetzelfde geldt voor servicelokalen, ook al zijn deze tijdelijk opengelaten.

 

Artikel 5: Kleding en gedrag van bezoekers

Het park is uitsluitend een plek van plezier en ontspanning. Godsdienstuitoefening is niet toegestaan.

Bezoekers moeten zich gedragen "als een goede huisvader". Hoffelijkheid is geboden in het park en de onmiddellijke omgeving ervan.

Bezoekers worden vriendelijk verzocht om tijdens de hele dag de juiste kleding te dragen in het park; in het bijzonder moeten ze afzien van het lopen op blote voeten en met blote borst (met uitzondering van het watergedeelte van Aqualibi) en, in het algemeen, van het schenden van de goede zeden door hun kleding of gedrag.

De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door bezoekers aan elkaar wordt toegebracht.

Bovendien verbinden bezoekers zich ertoe de rust van andere bezoekers niet te verstoren door vijandig, excessief of ostentatief gedrag. Het personeel van het park zal hierover waken.

Het rookverbod in gesloten ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek (Koninklijk Besluit van 13/12/05) strekt zich uit tot wachtrijen (binnen en buiten) van attracties en verkooppunten. Dit verbod is ook van toepassing op e-sigaretten.

 

Bezoekers zijn in het bijzonder:

 • Verplicht om de door de exploitanten gegeven instructies en aanwijzingen na te leven;
 • Verboden om in te halen in wachtrijen;
 • Verplicht om de decors, de groene ruimten en het materiaal van het park te respecteren;
 • Verboden om lawaaierige apparatuur te gebruiken (zoals draagbare muziekspelers);
 • Verplicht om afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken en sigarettenpeuken in asbakken te deponeren;
 • Verboden om te verhinderen dat een personeelslid zijn of haar werk doet;
 • Verboden om in de vijvers te zwemmen;
 • Verboden om gedrag te vertonen dat gevaarlijk is voor zichzelf en anderen;
 • Verplicht om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor morele, fysieke of materiële schade aan andere bezoekers of parkvoorzieningen veroorzaakt door onvoorzichtigheid, vergissing of nalatigheid.
 • Verboden om drukwerk uit te delen of aan te plakken;
 • Verboden om opiniepeilingen te organiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het park;
 • Deze lijst is niet limitatief.

Dronkenschap, het bezit of gebruik van drugs van welke aard dan ook zijn ten strengste verboden in het park en de omgeving ervan

Elke bijeenkomst die de rust van het park en/of de bezoekers ervan kan beïnvloeden is verboden.

Het niet opvolgen van deze verschillende instructies kan leiden tot de uitzetting van overtredende bezoekers uit het park zonder enige terugbetaling of schadevergoeding.

 

Artikel 6: Kinderen

Een kind jonger dan 13 jaar mag de parken Walibi/Aqualibi niet alleen binnenkomen. Het bewijs van de leeftijd van de volwassene die verantwoordelijk is voor het kind of van het kind zelf kan op elk moment worden opgevraagd.

Tijdens een bezoek met de familie of in groep blijven de kinderen onder de hoede en het voortdurende toezicht van hun ouders en/of begeleiders.

Verloren en teruggevonden of uitgezette kinderen kunnen worden opgehaald aan de ingang van het park bij de informatiebalie. Een telefoon staat gratis ter beschikking om zo nodig contact op te nemen met een verantwoordelijke volwassene.

 

Artikel 7: Attracties, shows, entertainment

De directie van het park vestigt de aandacht van de bezoekers op de waarschuwingen bij de ingang van elke attractie en voorstelling, gesymboliseerd door pictogrammen met bijschriften, en vraagt hen om na te gaan of ze geschikt zijn voor hen.


De directie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van incompatibiliteit tussen de voorgestelde activiteiten en de medische situatie van de bezoekers. Bezoekers die aan activiteiten deelnemen die in strijd zijn met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enz.), doen dit op eigen risico en verantwoordelijkheid.


In geval van niet-naleving van deze instructies wijst de directie alle verantwoordelijkheid af, in het bijzonder in geval van directe of indirecte fysieke of materiële schade.

 

Bezoekers moeten zich gedragen als normaal voorzichtige mensen. Ze zijn ook verplicht om de instructies op te volgen die vermeld staan bij de ingang van attracties, shows, evenals de instructies die mondeling door het personeel worden gegeven. Dit gaat dan vooral over het respecteren van de wachtrijen, de minimumlengte van een persoon om tot een attractie toegang te krijgen en het verbod op bepaalde voorwerpen in een aantal attracties of zalen.

Bij slecht weer kunnen sommige attracties of voorzieningen tijdelijk gesloten zijn. Dit geldt ook voor technische interventies en/of onderhoud. De sluiting van een of meer attracties mag in geen geval leiden tot een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het toegangsbewijs.

Bezoekers zijn verplicht om de duidelijk afgebakende wachtrijen te volgen en op hun beurt te wachten zonder voor te steken.

Eens de rit erop zit, moeten de bezoekers de attractie verlaten zonder aan de uitgang te blijven staan. Als ze een nieuwe rit willen beleven op dezelfde attractie, zullen ze zich terug naar het begin van de wachtrij moeten begeven.

Afhankelijk van de drukte van de dag worden de wachtrijen gesloten. Als de wachtrij 30 minuten is en de aangekondigde sluitingstijd 19:00 uur is, is de wachtrij na 18:30 uur niet meer toegankelijk.

Exploitanten die aan een attractie zijn toegewezen, hebben het recht om een bezoeker de toegang te weigeren als deze niet voldoet aan de criteria van hoogte, lichaamsbouw of ongepast gedrag vertoont.

Voor elke zaal is een maximale capaciteit voorzien. Als die eenmaal bereikt is, zullen er geen bezoekers meer naar binnen mogen.

De toegang tot en de nooduitgangen van attracties en zalen moeten te allen tijde vrij zijn van hindernissen.

 

Artikel 8: Mensen met een blijvende handicap

Mensen met speciale behoeften kunnen gebruikmaken van een vereenvoudigde toegang tot attracties op vertoon van een geldig officieel document.

Alleen Europese parkeerkaarten met foto-ID en European Disability Cards worden geaccepteerd. Deze documenten moeten worden aangeboden bij de informatiebalie aan de ingang van het park, waar ze specifieke toegangsinstructies voor de voorzieningen en een Easy Pass-armband krijgen.

De instructies die op de Easy Pass staan vermeld, moeten worden nageleefd. Indien dit niet het geval is, kan het van de houder worden afgenomen zonder mogelijkheid tot verhaal of schadevergoeding. In geval van fraude of niet-naleving van het reglement worden de houder en zijn groep uit het park gezet.

 

Artikel 9: Beveiliging en veiligheid

Omdat het park bedoeld is als een aangename plek waar kinderen een vooraanstaande plaats innemen, is voorbeeldigheid essentieel. Om deze reden worden mensen onder invloed van alcohol of illegale producten uitgezet, zonder dat zij aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding of compensatie.

De bezoeker moet te allen tijde gemakkelijk identificeerbaar zijn.

Daarom is het dragen van een masker of andere zaken die het gezicht geheel of gedeeltelijk zouden verbergen verboden. Alleen kinderen jonger dan 13 jaar mogen verkleed en/of gegrimeerd zijn.

Het is niet toegestaan om een object van welke aard dan ook "achter te laten" in het park. Alle kosten in verband met dit achterlaten zijn voor de rekening van de eigenaar.

In geval van een incident, ongeval, brand of evacuatie zullen de bezoekers worden verzocht de instructies van de vertegenwoordigers van het park of de bevoegde autoriteiten op te volgen.

Incidenten of fysieke ongevallen die tot blijvende schade kunnen leiden, moeten altijd aan de ziekenboeg worden gemeld voor registratie, controle, verzorging en eventuele follow-up.

 

Artikel 10: Dieren

Met uitzondering van blindengeleidehonden en hulphonden in hun officiële kledij, zijn dieren niet toegestaan in het park.

Deze dieren zijn echter niet toegestaan op de attracties, noch in Aqualibi (artikel 328 van de Waalse code van sociale actie en gezondheid).

Het is verboden om de vogels in het park te voeren.

 

Artikel 11: Picknicken

Picknicken is niet toegestaan in restaurants en op de terrassen ervan.

 

Artikel 12: Persoonlijke bezittingen - verloren/gevonden voorwerpen

Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen.

Gevonden voorwerpen worden gedeponeerd bij de informatiebalie aan de ingang van het park.

Er staan betalende kluizen ter beschikking van de bezoekers bij de ingang van het park.

De aansprakelijkheid van de directie voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen in het park is alleen beperkt tot het toezicht op deze instructies.

In sommige attracties zijn er lockers beschikbaar voor bezoekers. Ze zijn niet beveiligd en worden niet bewaakt door het personeel van het park. Het plaatsen van objecten in deze lockers, op de perrons of bij de uitgangen van attracties is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deponerende bezoeker (ook als het personeel van het park verplicht is het object op een andere locatie te plaatsen dan door de bezoeker is gekozen). De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdwijning, verlies, beschadiging of diefstal van de genoemde voorwerpen.

Elke bezoeker die in een attractie zijn persoonlijke voorwerpen (telefoon, horloge, bril, sleutels...) meeneemt, doet dat op eigen verantwoordelijkheid. De directie en het personeel van het park kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor wat er met deze voorwerpen kan gebeuren. Het personeel van het park heeft geen toegang tot de attractieroutes tijdens de openingsuren en is niet verplicht ze zo snel mogelijk te gaan halen.

Formulieren voor het melden van verlies of diefstal zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie bij de ingang van het park en in Aqualibi.

Gevonden voorwerpen die aan de infobalie worden bezorgd, worden er een maand lang bewaard.

 

Artikel 13: Hygiëne, netheid en milieu

Het park heeft een aantal duidelijk aangegeven toiletten. Het is ten strengste verboden om uw behoefte te doen op plaatsen die niet voor dit doel zijn ontworpen.

In de sanitaire voorzieningen zijn luiertafels beschikbaar.

Luiers, maandverband, hygiënische beschermingen, doekjes,..... moeten in de vuilnisbakken gegooid worden (en niet in het toilet).

Het park hanteert een beleid van selectief sorteren voor het afval van bezoekers. Iedereen wordt gevraagd om de sorteerinstructies te respecteren.

Bezoekers moeten zich onthouden van elke vorm van schade (graffiti, enz.) aan de infrastructuur van het park (attracties, planten, decors, enz.).

 

Artikel 14: Catering

In overeenstemming met de Europese verordening 1169/2011 (INCO-verordening) stellen we de informatie over allergenen in onze preparaten ter beschikking aan bezoekers. Onze hygiëneprocedures en de keuze van onze leveranciers zijn zo ontworpen dat de aanwezigheid van allergenen door voedselkruising zoveel mogelijk wordt vermeden, maar we kunnen hun totale afwezigheid niet garanderen. Opgelet: de samenstelling van de gerechten kan per geval verschillen, vraag bij elk bezoek om informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers of de restaurantmanager.

 

Artikel 15: Handel is verboden in het Park

Behalve bij schriftelijke toestemming van de directie is verkoop of eender welke handel niet toegestaan binnen de omheining van het park en op de parking. In voorkomend geval zullen de voorwerpen en/of het product van de verkoop in beslag worden genomen tot de aankomst van de ordediensten.

 

Artikel 16: Persoonlijke levenssfeer

Walibi en Aqualibi respecteren de bescherming van uw persoonsgegevens zoals voozien in de Belgische en Europese reglementering met betrekking tot de bescherming van gegevens van persoonlijke aard, en meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Ons volledige beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kan u hier terugvinden.

Voor ieders veiligheid is het Park uitgerust met een actief camerabewakingssysteem.  De beelden worden opgenomen en bewaard volgens de voorwaarden gedefinieerd door de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Koninklijk Besluit van 13/02/01).

Elke bezoeker kan worden gefilmd of gefotografeerd binnen de omheining van het Park. De afgespeelde beelden en de gemaakte foto’s kunnen door de directie van het Park worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Personen die niet willen gefilmd of gefotografeerd worden tijdens hun bezoek kunnen dit melden aan de infobalie.
De directie is niet verantwoordelijk voor foto's en video's gemaakt door bezoekers, in het bijzonder wanneer een bezoeker een andere bezoeker filmt of fotografeert.

 

Artikel 17: Aqualibi

 1. Badkleding is verplicht in het watergedeelte van Aqualibi.
 2. Volgens het besluit van 13 juni 2013 dat uit voorzorg strenge hygiënische normen oplegt aan beheerders van zwembaden die toegankelijk zijn voor het publiek, is alleen de volgende badkleding toegestaan: zwemslip, aansluitende/spannende zwemboxer, bikini, eendelig badpak, lycrapak tot boven de knie en elleboog. Deze kleding moet vers en schoon zijn en mag daarom niet van te voren in het park gedragen worden. Ze mag geen ritsen, knopen of andere accessoires bevatten die de drager of anderen of zelfs de installaties kunnen beschadigen. Ze mag niet schokkend of ongepast zijn. Kinderen jonger dan 2 jaar moeten zwemluiers dragen.
 3. Bezoekers met huidinfecties, besmettelijke infecties (abcessen, impetigo, mycosen, eczeem,...), plantaire wratten en/of open wonden wordt de toegang tot het waterpark ontzegd.
 4. Voor een optimale waterkwaliteit is een douche van minstens 3 minuten en de doorgang door het voetbad verplicht.  Het gebruik van zeep wordt sterk aanbevolen.  Vooraleer toegang te krijgen tot het watergedeelte is het sterk aan te raden om naar de toiletten te gaan.
 5. De begeleider van kinderen jonger dan 13 jaar moet meerderjarig zijn en badkleding dragen. Kinderen staan altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van hun begeleider. Een kind jonger dan 13 jaar mag Aqualibi niet alleen betreden. Om dit te controleren kan om een identiteitsbewijs worden gevraagd.
 6. Zwemvesten worden aan bezoekers ter beschikking gesteld, zonder dat de directie of het personeel van het park op enigerlei wijze verantwoordelijk is voor het gebruik ervan.
 7. Om veiligheidsredenen worden bezoekers gevraagd om niet te rennen, te springen of in het zwembad te duiken.
 8. Picknicks en alle soorten eten en drinken zijn strikt verboden op het terrein van Aqualibi, met uitzondering van de cateringruimte van het restaurant, die is voorbehouden aan de consument.
 9. Roken in Aqualibi is verboden, behalve in de daarvoor bestemde ruimte.
 10. In de kleedkamers zijn er lockers beschikbaar voor bezoekers. Het deponeren van voorwerpen in deze lockers valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de deponerende bezoeker. Het park kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdwijning, verlies, beschadiging of diefstal van de gedeponeerde voorwerpen. Om hygiënische redenen zijn kinderwagens niet toegestaan in het zwembad.
 11. De lockers van de kleedkamers moeten aan het eind van de dag worden leeggemaakt. Zo niet, wordt de inhoud ervan als een verloren voorwerp behandeld.
 12. Aqualibi wijst elke aansprakelijkheid af in geval van voortijdige slijtage of het scheuren van zwemkleding bij het gebruik van glijbanen of banden/boeien.

Kinderen die onder de verantwoordelijkheid vallen van hun begeleiders dienen op elk moment door deze begeleiders vergezeld te worden in de verschillende zones van Aqualibi. De aanwezigheid van reddingspersoneel ontslaat deze begeleiders niet van voornoemde verplichting. Iedere begeleider die deze verplichting niet naleeft zal onmiddellijk het park dienen te verlaten.

 

Artikel 18: Onze tips

Onze medewerkers zijn altijd beschikbaar voor vragen of suggesties.

Als u geconfronteerd wordt met situaties die u vreemd of ongepast vindt, zijn wij bereid deze op te helderen of eventuele problemen op te lossen.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht - de bevoegde rechtbanken

Elk geschil tussen een bezoeker en de parken Walibi Belgium en Aqualibi wordt beheerst door Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Waals-Brabant zijn territoriaal bevoegd.